هدف از کاربرد واحد مراقبت…

هوای تحت فشاری که کمپرسور را ترک می کند، گرم، کثیف و مرطوب بوده که می تواند به تجهیزات نصب شده در پایین دست کمپرسور شامل: شیرها، سیلندرها، عملگرها و…صدمه جدی زده و عمر مفید آنها را به شدت، کاهش دهد. قبل از اینکه این هوای تحت فشار قابل کاربرد و بهره برداری گردد می بایستی فیلتر شده، فشارش تنظیم شود و به مقدار معینی حاوی روغن و عناصر روان کننده گردد.