مرکز مدیای توان جم

معرفی اجمالی شرکت توان جم

سخنرانی مدیر عامل توان جم
معرفی اجمالی شرکت

معرفی محصولات صنعتی توان جم

معرفی اجمالی محصولات
کار با دستگاه تورچ توان جم
عیوب متداول رگلاتورهای موجود در بازار

آشنایی با بخش های مختلف واحد صنعتی توان جم

واحد کنترل کیفی
واحد تولید
واحد R&D