فرآیند جوشکاری به وسیله گاز استیلن | OAW

فرآیند جوشکاری اکسی استیلن یا Oxy Fuel Welding

جوشکاری اکسی استیلن در اویل قرن بیستم در صنعت بکارگرفته شد. در این روش دو فلز بوسیله گرمای حاصل از شعله ایجاد شده توسط گاز اکسیژن و گاز استیلن به دمای ذوب رسیده و با یا بدون فلز پر کنند، به یکدیگر جوش می خورند.

فرآیند جوشکاری به وسیله گاز استیلن | OAW