تولید کننده تورچ جوشکاری | لوازم جوش و برش | صنایع توان جم

اتصال دهی قطعات

در صنعت جهت اتصال فلزات به یکدیگرازروشهای مختلفی بنا به مشخصات و کاربردهای محصول نهایی استفاده می کنند که می تواند دامنه وسیعی از نحوه اتصال دهی دوعضو را در بر بگیرد

تعریف فرآیند جوشکاری

متصل کردن فلزات و غیر فلزات بصورت موضعی به یکدیگر، بوسیله اعمال حرارت یا فشار یا هر دو، با یا بدون استفاده از ماده پر کننده که به فیلر Filler معروف است. همچنین جوش دادن عبارت است، از ایجاد پیوستگی بین مولکولی مابین دو یا چند قطعه بوسیله اعمال حرارت موضعی و قرار دادن حداقل یکی از قطعات در حالت خمیری یا مذاب، که می تواند اعمال فشار را نیز جهت اتصال این قطعات به همراه داشته باشد.
بصورت تئوری جوش ایده آل به موضعی از اتصال دو قطعه اطلاق می شود، که نتوان آن را از قسمتهای دیگر تشخیص داد

انواع اتصالات در جوشکاری

انواع اتصالات در جوشکاری درود بر شما، درصنعت جهت اتصال فلزات به یکدیگرازروشهای مختلفی بنا به مشخصات و کاربردهای محصول نهایی استفاده می کنند که می تواند دامنه وسیعی از نحوه اتصال دهی دوعضو را در بر بگیرد. انواع اتصالات در جوشکاری متون تخصصی این روشهای متصل کردن فلزات را به یکدیگر به نحوه های …

انواع اتصالات در جوشکاری Read More »

اسکرول به بالا